Žádost o ubytování

Žádosti o ubytování pro akademický rok 2019/2020 přijímáme od 1. 7. 2019 do 8. 9. 2019 prostřednictvím elektronického formuláře. V případě zájmu o ubytování po tomto termínu kontaktujte kancelář ubytovatelky.

Žádosti jsou průběžně vyhodnocovány a informace o jejich stavu jsou po přihlášení k dispozici na koleje.eduha.cz.

Ze zpracování jsou vyřazeni žadatelé, kteří dluží za ubytování za minulé období, nebo v minulosti závažným způsobem porušili řád studentské ubytovny.

Rezervační a ubytovací jistota

Zájem o ubytování kromě podání žádosti potvrdíte složením rezervační jistoty (kauce) ve výši 1 000 Kč:

 1. Na bankovní účet: 1419158389/0800
  • variabilní symbol (VS): rodné číslo uvedené v žádosti o ubytování, správné RČ je nutné ke spárování platby se žádostí
  • účel úhrady (zpráva pro příjemce): RČ, případně jméno
  • (IBAN – CZ51 0800 0000 0014 1915 8389, BIC – GIBACZPX)
 2. Hotově v kanceláři ubytovatelky

Žádosti bez uhrazené rezervační jistoty nebudeme dále zpracovávat.

Rezervační jistotu přičteme k ubytovací jistotě 3 000 Kč složenou hotově při nástupu na ubytování. Celková výše vratné jistoty tedy bude 4 000 Kč, ze které budou hrazeny případné pohledávky během pobytu.

Pokud se nedostavíte k ubytování ve stanovený termín nástupu bez řádné omluvy, ztrácíte nárok na ubytování a vložená rezervační jistota nebude vrácena.

Nástup na ubytování


Při ubytování se platí kolejné za dny od data nástupu do konce měsíce. Platit můžete kartou nebo hotově (na uvedené platby si prosím připravte pokud možno přesnou částku). Další platby v průběhu roku budou probíhat prostřednictvím inkasního příkazu z bankovního účtu. Proto je nutné doložit buď vytištěný detail souhlasu s inkasem z aplikace elektronického bankovnictví podepsaný vlastníkem účtu nebo bankou potvrzený souhlas k inkasu (formulář ke stažení pdf, doc).  V závislosti na kategorii ubytování a dalších hrazených poplatcích (za aktivní datovou zásuvku, spotřebiče apod.) doporučujeme limit 4 až 5 tisíc Kč.

Doklady potřebné k ubytování

 • občanský průkaz (v případě ubytování zástupcem lze i kopii občanského průkazu studenta),
 • souhlas k inkasu k bankovnímu účtu, ze kterého budou probíhat platby za ubytování (studenti 2. a vyšších ročníků, kteří už u nás byli ubytovaní a souhlas k inkasu v minulém roce předkládali, jej znovu dokládat nemusí v případě, že nebyl zrušen – ve vlastním zájmu si to zkontrolujte),
 • studenti 1. ročníku dvě dokladové fotografie 3,5 x 4,5 cm,

Bez těchto náležitostí nebude student ubytován.

Postup při ukončení ubytování

 • Ukliďte prosím svůj pokoj a vystěhujte osobní věci.
 • Předejte ubytovací místo pokojské v pracovní den od 6:00 do 14:00, v nutných případech je možné mimořádně požádat o převzetí ubytovacího místa recepční nebo ubytovatelku. Pokojská potvrdí převzetí ubytovacího místa na kolejní legitimaci. Pokud na některém vybavení nebo zařízení byly zjištěny škody, pokojská s vámi vyplní „Protokol o ztrátách a škodě na majetku“.
 • Odevzdáte ubytovatelce přístupovou kartu, kolejní legitimaci, případně „Protokol o ztrátách a škodě na majetku“. Pokud nemáte vůči nám žádné závazky, bude vám vyplacena ubytovací jistota v plné výši.

 

Pracovní doba ubytovatelky je každý pracovní den:
8:00 — 10:00 (kromě pondělí)
13:00 — 15:00

Translate with Google