Řád studentské ubytovny

Řád studentské ubytovny upravuje podmínky ubytování v ubytovacím zařízení v budovách UH-4 a UH-5 na Studentském náměstí v Uherském Hradišti. Ustanovení tohoto řádu se vztahují na všechny ubytované studenty a v dílčí míře také na osoby ubytované v hostelu.

Článek 1 – Základní ustanovení

 1. Společnost EDUHA, s.r.o (dále také jen ubytovatel) spravuje na základě mandátní smlouvy pro Město Uherské Hradiště objekt studentské ubytovny (UH-4) a vlastní účelové zařízení umožňující ubytování a stravování (UH-5) pro členy akademické obce (studenty a zaměstnance vzdělávacího areálu), případně další činnosti.
 2. Za činnost a provoz EDUHA, s.r.o odpovídá jednatel společnosti.
 3. Ubytování ve studentské ubytovně se řídí ustanoveními v §§ 2326 – 2331 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění a tímto Řádem studentské ubytovny.
 4. Společnost EDUHA, s.r.o vydává vlastní vnitřní předpisy, pokud to umožňuje stávající právní řád.

Článek 2 – Předmět činnosti EDUHA, s.r.o.

 1. Za úplatu poskytovat ubytování studentům denního studia.
 2. Za úplatu poskytovat ubytování jiným osobám, pokud to není na úkor hlavní činnosti dle článku 2, odst. 1.

Článek 3 – Rozhodování o ubytování

 1. Na ubytování na studentské ubytovně není právní nárok.
 2. Ubytování na studentské ubytovně může být poskytnuto studentům pouze na základě jejich elektronické nebo písemné žádosti.
 3. Žádosti o ubytování předkládají studenti v termínu stanoveném jednatelem EDUHA, s.r.o.
 4. Společnost EDUHA, s.r.o zpracuje řádně podané žádosti studentů do pořadníku dle stanovených kriterií a vypracuje jmenné seznamy žadatelů, se kterými uzavře smlouvu o ubytování.
 5. Žadatelé o ubytování, jejichž žádosti nebylo vyhověno, mají právo podat písemně námitky do 7 dnů po zveřejnění pořadníku jednateli EDUHA, s.r.o.
 6. Závazkem uzavřít smlouvu o ubytování nevzniká nárok na konkrétní místo. Během akademického roku může dojít ke změnám ubytovacího místa jen ve výjimečných případech z technických a provozních důvodů.
 7. Smlouvu o ubytování se studentem uzavře jednatel společnosti EDUHA, s.r.o.
 8. Závazek uzavřít se studentem smlouvu o ubytování zaniká, neuzavře-li student smlouvu o ubytování do 2 dnů ode dne stanoveného nástupu na ubytovnu. Student může požádat písemně vedení ubytovny o odklad nástupu, a tím i uzavření smlouvy o ubytování.

Článek 4 – Rozmístění studentů v ubytovacích zařízeních

Rozmístění studentů v ubytovacích zařízeních provádí ubytovatel s přihlédnutím k řádně podanému požadavku studenta na konkrétní ubytovací místo. Rozhodnutí ubytovatele je pro studenta závazné.

Článek 5 – Platby za ubytování studentů a služby s ním spojené

Platby za ubytování studentů, jejich výše a termíny splatností dále podrobně upravují Pokyny pro ubytování, Smlouva o ubytování a další ustanovení Řádu studentské ubytovny.

Článek 6 – Ubytovací místo a společné prostory

 1. Ubytovacím místem se rozumí ten obytný prostor, ve kterém se nachází lůžko ubytovaného, popřípadě další příslušenství (dle dispozic jednotlivých druhů pokojů) např. předsíň, koupelna, WC.
 2. Společnými prostory se rozumí prostory, které slouží domovnímu provozu a jsou k dispozici všem ubytovaným např. studovny, společné sociální zařízení, spol. kuchyně.
 3. Společné prostory na ubytovně jsou k dispozici zásadně všem ubytovaným stejnou měrou. V objektech se společnou kuchyňkou je vaření povoleno pouze ve vyčleněném prostoru.
 4. Při přebírání a předávání ubytovacího místa je nutno, společně s pracovníky ubytovny k tomuto určených, sepsat do 24 hodin po nastěhování protokol o stavu případných škod. Nedojde-li k sepsání protokolu, ručí za škody přebírající osobně nebo společně s ostatními spolubydlícími.
 5. Ubytovací místo si uklízí uživatelé sami vlastními čistícími prostředky.
 6. Užívání společné kuchyně a jejího vybavení se řídí Provozním řádem společné kuchyně.
 7. Provozování podnikatelských či obdobných aktivit v objektech ubytovny není povoleno.

Článek 7 – Zánik ubytování

 1. Ubytování podle ubytovací smlouvy zaniká
  1. uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno ubytování v ubytovací smlouvě,
  2. výpovědí ze strany ubytovaného s výpovědní lhůtou stanovenou ve smlouvě o ubytování,
  3. mimořádným ukončením ubytovací smlouvy podle Článku 8 Řádu studentské ubytovny,
  4. dohodou mezi ubytovatelem a ubytovaným.
 2.  

 3. V případě nedodržení povinnosti vystěhování se k datu ukončení ubytování zajistí ubytovatel vystěhování ubytovaného i bez jeho přítomnosti.

Článek 8 – Mimořádné ukončení ubytovací smlouvy

 1. Jednatel může před uplynutím stanovené doby vypovědět smlouvu o ubytování s okamžitou platností pokud je ubytovaný více než měsíc v prodlení s úhradou za ubytování podle uzavřené smlouvy nebo z důvodu závažného či opakovaného porušení ubytovací smlouvy, ustanovení řádu studentské ubytovny nebo nadřazené právní normy. Zaplacenou úhradu za ubytování nebo její poměrnou část v tomto případě ubytovatel ubytovanému nevrací.
 2. Porušení některého ustanovení Řádu studentské ubytovny pod vlivem alkoholu, psychotropních a omamných látek může být důvodem k výpovědi smlouvy o ubytování.

Článek 9 – Práva a povinnosti osoby ubytované na studentské ubytovně

 1. Ubytovaný má právo:
  1. na přidělení základního vybavení ubytovacího místa (v rozsahu inventárního seznamu) a na běžnou údržbu tohoto vybavení,
  2. obdržet kolejní legitimaci, která ho opravňuje ke vstupu na ubytovnu a obdržet přístuovou kartu od určeného ubytovacího místa,
  3. kdykoliv přijít na ubytovnu, v níž se nachází jeho ubytovací místo,
  4. mít kdykoliv uzamčený pokoj, v němž se ubytovací místo nachází,
  5. na důsledné dodržování svého soukromí; vstup do cizího pokoje je možný pouze se souhlasem jeho uživatelů,
  6. na výměnu ložního prádla dle platných hygienických předpisů 1x měsíčně,
  7. přijímat návštěvy dle čl. 11, 12 tohoto Řádu,
  8. předkládat vedení studentské ubytovny popřípadě jednateli společnosti EDUHA, s.r.o návrhy a připomínky ke všem otázkám života v ubytovně,
  9. používat v objektu ubytovny za stanovený poplatek povolené elektrické spotřebiče; seznam povolených el. spotřebičů včetně poplatků je uveden v ceníku ubytování.
  10. požádat o změnu ubytovací smlouvy.
 2.  

 3. Ubytovaný je povinen:
  1. při nastěhování na ubytovací místo předložit občanský průkaz (cizinci platný cestovní pas a povolení k pobytu), index a 2x portrétovou fotografii (4 x 4 cm)
  2. převzít přidělené ubytovací místo dle ubytovací smlouvy,
  3. řídit se ustanoveními řádu studentské ubytovny a pokyny zaměstnanců studentské ubytovny,
  4. dodržovat hygienické a zdravotní předpisy,
  5. dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy,
  6. zacházet se zařízením ubytovacího místa jemu přidělenému i společných prostor šetrně a zachovávat pořádek na pokoji a ve společných prostorech; nedodržování čistoty a hygieny v ubytovacích prostorách bude posuzováno jako hrubé porušení řádu studentské ubytovny a je důvodem k ukončení ubytování,
  7. při odchodu z pokoje, nenachází-li se v něm jiná osoba, zavřít okna, vstupní dveře do pokoje a vstupní dveře do buňky,
  8. platit za ubytování ve stanovených termínech a způsobem určeným; termín splatnosti a způsob placení je uveden ve smlouvě o ubytování.
  9. při vstupu do ubytovny bez vyzvání předkládat legitimaci; na vyzvání je povinen předložit legitimaci zaměstnancům studentské ubytovny a dalším oprávněným osobám určeným jednatelem společnosti EDUHA, s.r.o, prokázat se v odůvodněných případech v objektech ubytovny na vyžádání zaměstnance ubytovny a dalších oprávněných osob určených jednatelem EDUHA, s.r.o legitimací,
  10. umožnit vstup do pokojů za účelem provádění kontroly dodržování čl. 9, odst. 2., písm. d), e), f), revizí, tech. kontrol a odstranění zjištěných závad; pravidelné kontroly nevyžadují předchozí oznámení, ale pouze přítomnost alespoň jedné zde ubytované osoby, případně jí pověřené osoby; k odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí není oznámení o vstupu do pokoje nutné,
  11. na vyzvání se zúčastnit prohlídky pokoje dle čl. 9, odst. 2., písm. j), případně zajistit zpřístupnění pokoje jinou osobou,
  12. hlásit bezodkladně závady zjištěné na pokoji, popř. v objektu ubytovny, na nejbližší vrátnici,
  13. na konci ubytovací doby uvést ubytovací místo do původního stavu tak, aby mohlo být převzato zaměstnancem studentské ubytovny; v případě zjištěných závad sepíše zaměstnanec ubytovny protokol o závadách,
  14. odevzdat ubytovatelce na studentské ubytovně v pořádku zapůjčený inventář, vrátit legitimaci, klíč a odhlásit se z evidence,
  15. uhradit škody a ztráty, které způsobil při pobytu na ubytovně, vyčíslené ubytovatelem.
 4.  

 5. Ubytovaný nesmí:
  1. přijímat návštěvy jinak, než je uvedeno v čl. 11 a 12 Řádu studentské ubytovny
  2. zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu včetně omezování funkce požárních čidel nebo dveřních zámků a uvádět do provozu nepovolené spotřebiče,
  3. přestavovat a demontovat nábytek na pokoji, provádět výměnu nábytku mezi jednotlivými pokoji, přinášet soukromé části zařízení pokoje a instalovat je na ubytovně; určité změny ve vybavení zařízení pokoje, lze provádět jen se souhlasem ubytovatelky,
  4. kouřit mimo vyhrazený prostor,
  5. přechovávat na pokoji zvířata,
  6. uschovávat na pokoji sportovní nářadí, pokud nebyla povolena výjimka ubytovatelkou a dán souhlas spolubydlících,
  7. ukládat jakékoliv předměty na vnější parapety oken
  8. popisovat, malovat nebo vylepovat plakáty, nálepky apod. na okna, stěny, nábytek a lakované plochy.

Článek 10 – Práva a povinnosti vedení studentské ubytovny

 1. Vedení studentské ubytovny má právo:
  1. uzavírat s žadateli o ubytování smlouvu o ubytování v zastoupení jednatele společnosti EDUHA, s.r.o,
  2. vypovídat smlouvy o ubytování, uzavřené s ubytovanými, s udáním důvodu,
  3. požadovat finanční náhradu za způsobené škody,
  4. provádět a pověřit pracovníky k provádění kontrol na pokojích dle čl. 9, odst. 2., písm. j), za účelem zjištění: technického stavu pokoje, dodržování hygieny, požárních a bezpečnostních předpisů, podezření z porušování Řádu studentské ubytovny nebo Smlouvy o ubytování, stavu nahlášených spotřebičů; kontrola je prováděna minimálně v počtu dvou osob a před vstupem do pokoje se musí ohlásit zaklepáním. Při kontrolní činnosti nemohou být dotčeny osobní věci ubytovaného bez jeho přítomnosti.
  5. udělovat výjimku ze zákazu uchovávat na pokoji sportovní nářadí,
  6. schvalovat změny uspořádání nábytku na pokoji,
  7. provádět změnu ubytovacího místa uživateli, pokud to vyžadují provozní důvody,
  8. provádět změnu smlouvy o ubytování,
  9. vstupovat do pokoje, mimo případů odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí, pouze v přítomnosti alespoň jedné zde ubytovaného osoby.
 2.  

 3. Povinnost vedení studentské ubytovny:
  1. zabezpečit řádný chod studentské ubytovny,
  2. vyvěsit platný Řád studentské ubytovny na viditelném místě,
  3. zajistit v co nejkratší době odstranění zjištěných závad a nedostatků v objektu příslušné ubytovny,
  4. v rámci finančních, materiálních a technických možnosti zlepšovat ubytovací podmínky,
  5. informovat ubytované o všech závažných krocích vedení společnosti EDUHA, s.r.o, jejichž důsledky se ubytovaných bezprostředně dotýkají.

Článek 11 – Denní režim ve studentské ubytovně

 1. Doba otevření ubytovny je nepřetržitá.
 2. Noční klid je stanoven od 22.00 do 6.00 hodin.

Článek 12 – Návštěvy na studentské ubytovně

 1. Návštěvy na studentské ubytovně se řídí ustanoveními Řádu studentské ubytovny.
 2. Návštěvní doba na ubytovně je stanovena od 8.00 do 23.00 hodin.
 3. Návštěvy na vícelůžkových pokojích nelze přijímat proti vůli spolubydlících.
 4. Návštěva se musí v přítomnosti navštíveného přihlásit do evidence na vrátnici, uvést jméno a pokoj navštíveného, při ukončení návštěvy se pak odhlásit. Návštěvy jsou evidovány na základě předložení občanského průkazu, služebního průkazu, příp. pasu. Vzájemné návštěvy ubytovaných studentů v rámci budov UH 4 a UH 5 se do Knihy návštěv nezapisují a jsou bez časového omezení.
 5. Za přihlášení, pohyb, chování a případnou škodu způsobenou návštěvou po celou dobu pobytu na ubytovně odpovídá navštívená osoba.
 6. Návštěva nacházející se na ubytovně v době po 23:00 se stává hostem ubytovaného, který je povinen nahlásit takové ubytování na recepci a zaplatit za něj. Výše úhrady se řídí platným ceníkem. V případě neoprávněného přenocování má ubytovatel právo požadovat úhradu za ubytování ve výši ceny pro ubytování v hostelu.
 7. Přenocovat na ubytovně jako host ubytovaného lze nejvýše 7 nocí v jednom kalendářním měsíci. Ubytovaný smí poskytnout takový pobyt nejvýše dvěma osobám současně.
 8. Přebývání osob, které nejsou řádně nahlášeny, je zakázáno.

Článek 13 – Odpovědnost za škody

 1. Ubytovaný je povinen při každém, i krátkodobém opuštění pokoje, není-li tam jiný ubytovaný, uzavřít okna, vstupní dveře do pokoje a vstupní dveře do buňky. Ubytovaný je povinen mít zavřené vstupní dveře do pokoje také během spánku.
 2. Všechny peníze a cennosti je ubytovaný povinen ukládat do uzamykatelné skříně, tuto uzamknout a neponechat klíč v zámku.
 3. EDUHA, s.r.o. ručí ubytovaným za škody, které vzniknou v době užívání ubytovacího místa, v rozsahu a za podmínek stanovených občanským zákoníkem, dalšími obecně závaznými předpisy a při dodržení výše uvedené povinnosti o uzamykání pokoje a ukládání věcí do uzamykatelné skříně.
 4. V případě uplatňování náhrady škody je ubytovaný povinen ohlásit bezodkladně poškození nebo pohřešování běžných osobních věcí uložených na přiděleném ubytovacím místě službu konajícímu recepčnímu nebo ubytovatelce, jinak právo na náhradu škody zanikne.
 5. Poškozený je povinen prokázat, že uvedené předměty, peníze nebo jiné cennosti byly řádně uloženy, a že byly dodrženy stanovené pokyny k jejich zajištění, případně další skutečnosti prokazující, že ke ztrátě či poškození skutečně došlo. K nahlášené škodě vyšší než 1000,- Kč bude přizvána okamžitě k šetření Policie ČR. Provozovatel studentské ubytovny neodpovídá za vnesené věci nadstandardní spotřeby, s výjimkou nahlášených elektrospotřebičů.

Ing. Stanislav Gabriel
jednatel společnosti EDUHA, s.r.o

Translate with Google