Žádost o ubytování

Žádosti o ubytování pro akademický rok 2020/2021 přijímáme od 1.7.2020 do 10.9.2020 prostřednictvím elektronického formuláře. V případě zájmu o ubytování po tomto termínu kontaktujte kancelář ubytovatelky, a to výhradně e-mailem: ubytovani@eduha.cz.

Dne 10.9.2020 byla naplněna ubytovací kapacita a to studenty, kteří splnili podmínky pro ubytování. Studenti, s žádostí vyšší než 255 kontaktujte e-mailem, zda máte rezervované lůžko.

Studentovi, který písemně zruší přidělené a rezervované ubytování na kolejích                10 – 4 dny (do 10.09.2020) před datem původní rezervace ubytování bude vráceno 1000,- Kč. Studentovi, který zruší přidělené a rezervované ubytování na kolejích 3 – 1 den před datem nástupu, v den nástupu, nebo ve stanoveném termínu nenastoupí k ubytování, se kauce nevrací.

Zájemci o ubytování pošlete prosím žádost o ubytování a rezervační kauci 1.000 Kč.

Ubytováni budou zájemci, kteří:

 •  budou mít podanou žádost
 •  uhradí rezervační kauci pod vygenerovaným číslem ze žádosti o ubytování.

Ubytování bude poskytnuto do zaplnění volné kapacity.

 

Rezervační a ubytovací jistota

Zájem o ubytování kromě podání žádosti potvrdíte složením rezervační jistoty (kauce) ve výši 1 000 Kč:

1. Na bankovní účet: 1419158389/0800

 • variabilní symbol (VS): vygenerované číslo v žádosti o ubytování
 • účel úhrady (zpráva pro příjemce): VS, případně jméno
 • (IBAN – CZ51 0800 0000 0014 1915 8389, BIC / SWIFT – GIBACZPX)

2. Hotově v kanceláři ubytovatelky

Žádosti bez uhrazené rezervační jistoty nebudeme dále zpracovávat.

Rezervační jistotu přičteme k ubytovací jistotě 3 000 Kč složenou hotově při nástupu na ubytování. Celková výše vratné jistoty tedy bude 4 000 Kč, ze které budou hrazeny případné pohledávky během pobytu.

Pokud se nedostavíte k ubytování ve stanovený termín nástupu bez řádné omluvy, ztrácíte nárok na ubytování a vložená rezervační jistota nebude vrácena.

Nástup na ubytování od 14.9.2020

Pondělí: 14.9.2020 7:00 – 18:00, přestávky v 11:00 – 11:30 a 16:30 – 17:00..

Úterý: 15.9.2020 7:00 – 16:00,, přestávka v 11:00 – 11:30.


Při ubytování se platí kolejné za dny od data nástupu do konce měsíce. Platit můžete kartou nebo hotově (na uvedené platby si prosím připravte pokud možno přesnou částku). Další platby v průběhu roku budou probíhat prostřednictvím inkasního příkazu  z bankovního účtu. Proto je nutné doložit buď vytištěný detail souhlasu s inkasem            z aplikace elektronického bankovnictví podepsaný vlastníkem účtu nebo bankou potvrzený souhlas k inkasu (formulář ke stažení – docx).  V závislosti na kategorii ubytování a dalších hrazených poplatcích (spotřebiče apod.) doporučujeme limit               4 až 5 tisíc Kč.

Doklady potřebné k ubytování:

 • občanský průkaz (v případě ubytování zástupcem lze i kopii občanského průkazu studenta),
 • souhlas k inkasu k bankovnímu účtu, ze kterého budou probíhat platby za ubytování (studenti 2. a vyšších ročníků, kteří už u nás byli ubytovaní a souhlas k inkasu v minulém roce předkládali, jej znovu dokládat nemusí v případě, že nebyl zrušen – ve vlastním zájmu si to zkontrolujte),
 • studenti 1. ročníku dvě dokladové fotografie 3,5 x 4,5 cm.

Bez těchto náležitostí nebude student ubytován.

Povolené elektrospotřebiče musí vyhovovat normě ČSN a musí mít platný protokol o revizi. Protokol o provedené revizi elektrického spotřebiče, který musí mít platnost na celý akademický rok, předkládá student při přihlášení elektrospotřebiče ubytovatelce. Opakované používání nepovolených elektrospotřebičů, nebo elektrospotřebičů bez platné revize či neodpovídající normě ČSN bude mít za následek výpověď smlouvy o ubytování.

Postup při ukončení ubytování

 • Ukliďte prosím svůj pokoj a vystěhujte osobní věci.
 • Předejte ubytovací místo pokojské v pracovní den od 6:00 do 14:00, v nutných případech je možné mimořádně požádat o převzetí ubytovacího místa recepční nebo ubytovatelku. Pokojská potvrdí převzetí ubytovacího místa na kolejní legitimaci. Pokud na některém vybavení nebo zařízení byly zjištěny škody, pokojská s vámi vyplní „Protokol o ztrátách a škodě na majetku“.
 • Odevzdáte ubytovatelce přístupovou kartu, kolejní legitimaci, případně „Protokol o ztrátách a škodě na majetku“. Pokud nemáte vůči nám žádné závazky, bude vám vyplacena ubytovací jistota v plné výši.

 

Pracovní doba ubytovatelky je každý pracovní den:
8:00 — 10:00 (kromě pondělí)
13:00 — 15:00

Translate with Google