Žádost o ubytování

 

Příjímání žádostí o ubytování pro akademický rok 2021/2022 bylo dne 1.9.2021 ukončeno a to z důvodu zaplnění naší ubytovací kapacity.

Studentovi, který písemně zruší přidělené a rezervované ubytování na kolejích 4 až 10 dnů (do 10.09.2021) před datem původní rezervace ubytování bude vrácena rezervační kauce. Studentovi, který zruší přidělené a rezervované ubytování na kolejích 1 až 3 dny před datem nástupu, v den nástupu, nebo ve stanoveném termínu nenastoupí k ubytování, se kauce nevrací.

 

Rezervační a ubytovací jistota

Zájem o ubytování kromě podání žádosti potvrdíte složením rezervační jistoty (kauce) pro jednotlivé ročníky:

1. Na bankovní účet: 1419158389/0800

  • variabilní symbol (VS): vygenerované číslo v žádosti o ubytování
  • účel úhrady (zpráva pro příjemce): VS, případně jméno
  • (IBAN – CZ51 0800 0000 0014 1915 8389, BIC / SWIFT – GIBACZPX)

2. Hotově v kanceláři ubytovatelky

Žádosti bez uhrazené rezervační jistoty nebudeme dále zpracovávat.

Pokud se nedostavíte k ubytování ve stanovený termín nástupu bez řádné omluvy, ztrácíte nárok na ubytování a vložená rezervační jistota nebude vrácena.

Nástup na ubytování od 12.9.2021

 

Neděle:  12.9.2021, 14:00 – 19:00, přestávka v 17:00 – 17:30.

Pondělí: 13.9.2021, 7:00 – 18:00, přestávky v 11:00 – 11:30 a 16:30 – 17:00..

Při ubytování se platí kolejné za dny od data nástupu do konce měsíce a ubytovací kauce v celkové výši 4 000. Po nástupu na ubytování se rezervační kauce převede na ubytovací kauci. Platit můžete kartou nebo hotově (na uvedené platby si prosím připravte pokud možno přesnou částku). Další platby v průběhu roku budou probíhat prostřednictvím inkasního příkazu  z bankovního účtu. Proto je nutné doložit buď vytištěný detail souhlasu s inkasem z aplikace elektronického bankovnictví podepsaný vlastníkem účtu nebo bankou potvrzený souhlas k inkasu (formulář ke stažení – docx).  V závislosti na kategorii ubytování a dalších hrazených poplatcích (spotřebiče apod.) doporučujeme limit  5 až 6 tisíc Kč.

Doklady potřebné k ubytování:

  • občanský průkaz (v případě ubytování zástupcem lze i kopii občanského průkazu studenta),
  • souhlas k inkasu k bankovnímu účtu, ze kterého budou probíhat platby za ubytování (studenti 2. a vyšších ročníků, kteří už u nás byli ubytovaní a souhlas k inkasu v minulém roce předkládali, jej znovu dokládat nemusí v případě, že nebyl zrušen – ve vlastním zájmu si to zkontrolujte),
  • studenti 1. ročníku dvě dokladové fotografie 3,5 x 4,5 cm.

Bez těchto náležitostí nebude student ubytován.

Povolené elektrospotřebiče musí vyhovovat normě ČSN a musí mít platný protokol o revizi. Protokol o provedené revizi elektrického spotřebiče, který musí mít platnost na celý akademický rok, předkládá student při přihlášení elektrospotřebiče ubytovatelce. Opakované používání nepovolených elektrospotřebičů, nebo elektrospotřebičů bez platné revize či neodpovídající normě ČSN bude mít za následek výpověď smlouvy o ubytování.

Postup při ukončení ubytování

  • Ukliďte prosím svůj pokoj a vystěhujte osobní věci.
  • Předejte ubytovací místo pokojské v pracovní den od 6:00 do 14:00, v nutných případech je možné mimořádně požádat o převzetí ubytovacího místa recepční nebo ubytovatelku. Pokojská potvrdí převzetí ubytovacího místa na kolejní legitimaci. Pokud na některém vybavení nebo zařízení byly zjištěny škody, pokojská s vámi vyplní „Protokol o ztrátách a škodě na majetku“.
  • Odevzdáte ubytovatelce přístupovou kartu, kolejní legitimaci, případně „Protokol o ztrátách a škodě na majetku“. Pokud nemáte vůči nám žádné závazky, bude vám vyplacena ubytovací jistota v plné výši.

 

Pracovní doba ubytovatelky je každý pracovní den:
8:00 — 10:00 (kromě pondělí)
13:00 — 15:00

Translate with Google